امام صادق: چشم چرانی یکی از تیر های شیطان است و آن مسموم است, و هر کس برای خداوند عزوجل آن را ترک کند نه برای غیرخدا, خداوند ایمانی که مزه آن را شخص درک کند جایگزین آن خواهد نمود.

 

از یک محله به یک مدرسه می رفتند اما با دو مسیر متفاوت.

هرچه دوستش اصرار میکرد بیا از همین کوچه برویم, قبول نمی کرد. میگفت: این کوچه پر از دختره, من نمیام. معلوم نیست این کوچه به کجا ختم می شه!

کتاب یادگاران ۱۱, ص۸

شهید علی صیاد شیرازی