بسم الله الرحمن الرحیم
زندگی کردن با مردم این دنیا همچون دویدن در گله اسب است..

تا می تازی با تو می تازند.
زمین که خوردی، آنهایی که جلوتر بودند.. هرگز برای تو به عقب باز نمی گردند.
و آنهایی که عقب بودند، به داغ روزهایی که می تاختی تورا لگد مال خواهند کرد!
در عجبم از مردمی که بدنبال دنیایی هستند که روز به روز از آن دورتر می شوند 
وغافلند از آخرتی که روز به روز به آن نزدیکتر می شوند..
"امام علی (ع) "