حسین کهن
۱۳۷۶/۰۱/۲۲
همه ما تبعیدی هستیم بعضی ها خانه را بیاد می آورند و به عشق آن در این تبعید زندگی میکنند و بعضی بیاد دارند و فریب ظواهر و در و دیوار زیبا این زندان را میخورند. تبعید من با تولدم شروع شد فکر میکنم شماهم همینطور! 

اما آنچه که یک تبعیدی واقعی را از بقیه جدا می کند، نگاه او به زندگی است. اینکه فراموش نکرده در تبعیدی است که از آن باز خواهد گشت.

طولانی شدن دوران تبعید این حقیقت رو توی ذهن کمرنگ میکنه و بازگشت رو سخت تر.
خدایا راز دل را نگفتن سخت و گفتن سخت تر.
تبعیدی ، ۹۵/۰۸/۲۰