بسم الله الرحمن الرحیم
زندگی کردن با مردم این دنیا همچون دویدن در گله اسب است..