مناظره با محوریت مقاله دکتر سروش برگزار شد و خدا رو شکر خوب بود 

در این مناظره نگاه‌های اکادمیک حول یک مقاله بررسی شد خارج از مواضع سیاسی دکتر سروش که محل بحث و اهلش نبود و نیست