امام صادق(ع): هیچ مردی نیست که تکبر بورزد یا خود را بزرگ بشمارد مگر بخاطر ذلتی که در نفس خود می یابد.

 

عملیات بیت المقدس تازه تمام شده بود که خبر رسید اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرده. از طرف سپاه چند نفر رو انتخاب کردند که برای ایجاد یک قرارگاه به لبنان اعزام شوند. من هم یکی از انتخاب شده ها بودم. وقتی برادرم حسن, فهمید آماده رفتن شدم, بهم گفت: نکنه فکر کنی چون برای جنگ با اسرائیل انتخاب شدی, کسی هستی و مهم شدی؛ نگنه غرور بگیردت. اینم بدون که تو با نیروهای بسیجی هیچ فرقی نداری. اونجا هم که رفتی برای خدا کار کن و مراقب باش خودت رو گم نکنی».

کتاب صنوبرهای سرخ, ص۱۰۹

شهید حسن باقری