رسول خدا(ص): ای فرزند آدم, از آنچه خدا حرام کرده اجتناب کن و عفت داشته باش تا از اهل عبادت خدا محسوب گردی.

 

آمده بود مهمانی, سر سفره هم نشسته بود, اما دست به غذا نمی زد. زن دایی پرسید:« محمد علی! مگه گرسنه نیستی؟»

همان طور که سرش پایین بود جواب داد:« می تونم یه خواهشی از شما بکنم؟ میشه چادرتون رو سرتون کنید؟

آن روزها یازده دوازده سال بیشتر نداشت.

کتاب سیره شهید رجایی, ص۳۴

شهید محمد علی رجایی