امام زمان (عج): هرکس بدون دستور ما در مال ما تصرف کند مرتکب گناه شده است و هرکس ذره ای از مال ما را بخورد پس گویا آتش در شکم اوست.

 

یک روز آمد و پرسید: بابا جان! خمس اموالت رو دادی ؟ تعجب کردم؛ با خودم گفتم: پسر دوازده - سیزده ساله رو چه به این حرف ها؟ با اینکه پایبندی خاصی به مسایل شرعی داشتم, حرفش رو به شوخی گرفتم و گفتم: نه پسرم, امسال رو ندادم.

از فردای آن روز دیگر لب به غذا نزد و دو روز به بهانه های مختلف, اعتصاب غذا کرد. وقتی خوب پاپیچش شدم, فهمیدم به خاطر همان بحث خمس بوده!

کتاب دسته یک, ص۱۴۱

شهید مهدی کبیر زاده